22 February 2014

Ġustifikati bil-fidi

Ħadd ma jħabbel wisq rasu dwar sentenza fil-qorti sakemm ma jkunx huwa stess l-akkużat! Forsi ftit jinteressak x'tgħallem il-Bibbja fuq "il-ġustifikazzjoni" għax qatt ma ħsibt bis-serjetà li Alla jagħti ġudizzju fuqek - ġudizzju  favur jew kontra tiegħek skont kif tqis lil Ġesù Ibnu.

Il-Bibbja tgħid li Alla jiġġustifika lil dawk li jemmnu f'Ibnu. Alla diġà  qata' s-sentenza favur tagħhom. L-Imħallef jiddikjarahom ġusti u jeħlishom minn kull kastig.

Kif jista' Alla jasal għal sentenza bħal din, peress li nafu li kull wieħed minna kiser il-liġi tiegħu?

L-ewwelnett huwa ċar li Alla ma jiġġustifikanhiex għax obdejna l-liġi kif suppost. "Ġustifikati ... mingħajr l-għemil tal-liġi" (Rumani 3:28). Kieku kellu jiġġudikana fuq il-bażi tal-imġieba tagħna, ħadd minna ma kien jeħlisha ħafif. Jien l-ewwel wieħed!

Imma Alla sab mezz ieħor. Hu jiġġustifikana "bil-fidi" f'Ibnu Ġesù. Kristu patta għad-diżubbidjenza tagħna bl-ubbidjenza perfetta tiegħu li waslitu sas-salib. Il-kastig li kien jixraq lilna ħadu hu minflokna. B'hekk Alla jista' jeħlisna mill-kastig - f'kelma waħda, jiġġustifikana - minħabba s-sagrifiċċju ta' Ibnu għalina.

Ġustifikati bil-fidi għax qed inħarsu 'l hemm minna għall-għajnuna, qed inħarsu lejn xi ħadd ieħor, Kristu, biex jagħmel għalina dak li aħna ma kellniex il-ħila nagħmlu. Ġustifikati bil-fidi għax ġustifikati bi Kristu.

"Mulej, nammetti li dnibt kontra tiegħek, li jien ħati, li ħaqqni l-kundanna u l-infern. Imma int Alla ħanin. Inħares li Ibnek imsallab - hu li m'għamel ebda dnub miet bi tpattija għad-dnubiet tiegħi. Jien nemmen fih - ma nafdax iżjed fija nnifsi jew fil-merti ta' għemil idejja, imma nafda bis-sħiħ f'Ibnek Ġesù u fid-demm li xerred għall-maħfra ta' dnubieti."