1 June 2014

Kif naf li Alla jħobbni?

Kif naf li Alla jħobbni? Forsi għax dejjem tiġini tajba? Għax dejjem iħarsni minn kull ħsara? Għax qatt ma jmissni l-inkwiet?

Il-barkiet tiegħu huma xhieda ta’ mħabbtu; ix-xemx, ix-xita, il-ġid, l-ikel, l-ilbies, il-kenn tad-dar, is-saħħa tal-ġisem, il-fejqan, il-ħbiberiji u l-għożża tal-familja huma kollha sinjali tat-tjieba tiegħu.

Imma x’naqbad ngħid meta jogħġbu joftomni ftit minnhom? X’ngħid meta fil-providenza tiegħu jżurni bil-mard, tbatija jew inkwiet. Forsi nistaqsi, ‘Fejn hu Alla?’ jew ingerger li nesieni?

Le! Anzi naħrab lejh, bħalma tifel jiġri lejn dirgħajn missieru. Nibqa' nafda f'Alla Sovran, is-Sid fil-kontroll sħiħ ta’ kollox, tat-tajjeb u tal-ħażin. Għalkemm ma nifhem xejn, nemmen li "kollox jaħdem flimkien għall-ġid ta’ dawk li jħobbu ‘l Alla"; nemmen li xejn u ħadd "ma jifridna mill-imħabbba t’Alla li hi fi Kristu Ġesù."

Fuq kollox, kull dubju jisparixxi bħan-nida ta’ filgħodu meta nħares lejn is-salib. Alla għoġbu jiftaħli għajnejja biex nagħraf min kien u x’għamel Ġesù għalija – Alla bagħat 'l Ibnu l-Maħbub biex ikun is-sagrifiċċju għall-maħfra tad-dnubieti u l-fidwa tiegħi.

“B’dan dehret l-imħabba t’Alla għalina, għax Alla bagħat ’il Ibnu waħdieni fid-dinja, biex ikollna l-ħajja bih. F’dan qiegħda l-imħabba: mhux għax aħna ħabbejna ‘l Alla, imma għax hu ħabbna, u bagħat ’il Ibnu biex ikun il-mezz tal-maħfra għal dnubietna” (1 Gw 4:9,10).

Meta nħares lejn Kristu msallab inkun qed nittawwal fond fil-qalb ħanina t’Alla. B’hekk naf li Alla l-Missier iħobbni!